1. <label id="wvnf3"><ruby id="wvnf3"><span id="wvnf3"></span></ruby></label>

    1. <label id="wvnf3"><ruby id="wvnf3"><span id="wvnf3"></span></ruby></label>

     1. <code id="wvnf3"><object id="wvnf3"></object></code>
      <output id="wvnf3"><pre id="wvnf3"></pre></output>
      <output id="wvnf3"></output>

      Haberler ve ?ne ??kanlar

      üst Düzey Veri Merkezi Güvenli?i

      SDDC ve hibrit bulutun güvenlik avantajlar?na yak?ndan bak?n.

      Güvenlik Belgesini ?ndir 

      ?ok Bulutlu Dünyan?z? Sadele?tirin

      NSX; istikrarl? a? ileti?imi, güvenlik ve otomasyon sunar.

      Ke?fedin: NSX Data Center 

      Sanal Bulut A?? Kullan?n

      7 BT lideri, yaz?l?m tan?ml? a? ileti?iminin avantajlar?n? anlat?yor.

      Radius'la Bilgiler Edinin 

      Kubernetes nedir? 7 ?lgin? Ger?ek

      ??letmeleri d?nü?türen, h?zl? büyüyen ve bulutta ?al??an teknoloji hakk?ndaki ger?ekleri kuruculardan ??renin.

      Videoyu Radius'ta ?zleyin 

      BT ?nceli?iniz Ne? 

      Buluta Ge?i? Sürecinizi H?zland?r?n

      VMware Cloud sayesinde, tüm uygulama portf?yünüzü tutarl? altyap? ve operasyonlarla hem hibrit hem de yerel ve genel bulutlarda nas?l y?netebilece?inizi ??renin.

      A? ?leti?imini ve Güvenli?i D?nü?türün

      Gelece?in a?lar? art?k yaz?l?m tan?ml?. VMware NSX teknolojisi üzerine kurulmu? Sanal Bulut A??, i?letmenizi bir ad?m daha ileriye ta??mak i?in ihtiyac?n?z olan güvenli ve istikrarl? temeli olu?turur.

      Dijital ?al??ma Ortam?n? Destekleyin

      ?al??anlar?n beklentileri de?i?iyor. Onlarla her yerden ve her cihazdan ileti?im kurabilir, entegre bir dijital ?al??ma ortam?ndan uygulamalara ve hizmetlere güvenli, sorunsuz ?ekilde eri?ebilirsiniz.

      BT ?nceli?iniz Ne?
      Daha Fazla Mü?teri ?yküsü 

      VMware ürünlerini Hemen ücretsiz Deneyin

      vSphere'i Deneyin

      Hibrit bulutunuz i?in lider sanalla?t?rma platformunu ke?fedin.

      Uygulamal? Laboratuvar 

      NSX Data Center'? Deneyin

      SDDC i?in a? sanalla?t?rma platformunu ke?fedin.

      Uygulamal? Laboratuvar 

      vSAN'? Deneyin

      HCI'y? destekleyen, flash i?in optimize edilmi? depolamay? ke?fedin.

      Uygulamal? Laboratuvar 

      Workspace ONE'? Deneyin

      Zeka tabanl? dijital ?al??ma ortam? platformunu test edin.

      Uygulamal? Laboratuvar 

      Huduma Kenya Toplumun ?yili?i ??in Dijital D?nü?ümü Benimsedi

      Kenya'da vatanda?lar, uzak mesafe ve ula??m masraflar? nedeniyle kamu hizmetlerine eri?mekte büyük zorluklar ya??yordu. Huduma Kenya, günde 30.000 ki?inin bu hizmetlere eri?mesini sa?lamak i?in dijital bir temel in?a etti ve bu projesiyle Birle?mi? Milletler taraf?ndan ?düle lay?k g?rüldü.

      Radius'ta Videoyu ?zleyin
      小优视频