1. <label id="wvnf3"><ruby id="wvnf3"><span id="wvnf3"></span></ruby></label>

    1. <label id="wvnf3"><ruby id="wvnf3"><span id="wvnf3"></span></ruby></label>

     1. <code id="wvnf3"><object id="wvnf3"></object></code>
      <output id="wvnf3"><pre id="wvnf3"></pre></output>
      <output id="wvnf3"></output>

      Novinky a zajímavosti

      Nová úroveň zabezpe?ení datového centra

      Získejte dal?í informace o vyhodách zabezpe?ení SDDC

      P?ehled zabezpe?ení 

      Zjednodu?te sv?j vícecloudovy svět

      ?e?ení NSX p?iná?í konzistentní sítě, zabezpe?ení a automatizaci.

      Objevte NSX Data Center 

      Vyu?ijte virtuální cloudovou sí?

      7 p?edních IT mana?er? p?edstavuje vyhody softwarového p?ístupu.

      Radius – dal?í informace 

      Co je ?e?ení Kubernetes? 7?rychlych fakt?

      Získejte od zakladatel? více informací o?rychle rostoucí technologii nativního cloudu, která p?etvá?í podnikání.

      Sledovat video na webu Radius 

      Co je va?e priorita v IT? 

      Zrychlete sv?j p?echod do cloudu

      Zjistěte jak vám ?e?ení VMware Cloud umo?ní spravovat celé portfolio aplikací nap?í? hybridními a nativními ve?ejnymi cloudy a vyu?ívat p?i tom konzistentní infrastrukturu a provozní operace.

      Transformujte sítě a zabezpe?ení

      Budoucí sítě budou softwarově definované. Virtuální cloudová sí? zalo?ená na technologii ?e?ení VMware NSX je bezpe?nou a konzistentní základnou, která vám umo?ní rozvíjet va?e podnikání.

      Vyu?ijte digitální pracovní prostor

      Po?adavky zaměstnanc? se změnily. Díky zabezpe?enému a bezproblémovému p?ístupu do aplikací a ke slu?bám prost?ednictvím integrovaného digitálního pracovního prostoru je splníte kdykoli a na jakémkoli za?ízení.

      Co je va?e priorita v IT?
      Dal?í p?íběhy zákazník? 

      Vyzkou?ejte produkty spole?nosti VMware hned a zadarmo

      Vyzkou?ejte vSphere

      Objevte p?ední virtualiza?ní platformu pro hybridní cloudy.

      Zahájit praktickou ukázku 

      Zkuste NSX Data Center

      Prozkoumejte platformu pro virtualizaci sítí pro SDDC.

      Zahájit praktickou ukázku 

      Vyzkou?ejte ?e?ení vSAN

      Objevte úlo?i?tě optimalizované pro technologii flash vyu?ívané HCI.

      Zahájit praktickou ukázku 

      Vyzkou?ejte Workspace ONE

      Otestujte inteligentní platformu pro digitální pracovní prostor.

      Zahájit praktickou ukázku 

      Jak program Huduma Kenya vyu?il digitální transformaci v sociální sfé?e

      V Keni jsou ve?ejné slu?by pro obyvatele jen obtí?ně dostupné, zejména kv?li tomu, ?e jsou daleko a cestování je drahé. Program Huduma Kenya vytvo?il digitální základnu oceněnou OSN, která ka?dodenně vylep?uje p?ístup ke slu?bám 30?000?obyvatel? Keni.

      Video ?e?ení Radius
      小优视频